Informace o krajské organizaci

Klub českých turistů oblast Jihočeský kraj, z.s. (KČT OJčK) sdružuje 19 odborů KČT s cca 1650 členy z bývalé oblasti Jižní Čechy a části bývalé oblasti Šumava. Svou územní rozlohou tak kopíruje hranice nynějšího Jihočeského kraje. Některé odbory turistiky navazují na více než staletou tradici, např. Tábor a Písek.

Hlavní náplň činnosti je tvořena v jednotlivých odborech. Na její přípravě se podílejí cvičitelé a vedoucí turistiky společně s výborem odboru. Její nejdůležitější součástí jsou turistické akce - půldenní, denní, víkendové či delšího trvání a to formou výletů, pochodů nebo autobusových zájezdů po České republice i do zahraničí. Během nich účastníkům nabízejí nejrozmanitější formy turistiky - od pěší přes cykloturistiku k lyžařské, vodní či vysokohorské turistice, nebo práci s mládeží. Velmi oblíbené jsou rovněž vycházky pro seniory pořádané zpravidla během pracovních dnů.

Odbory KČT připravují akce především pro využití volného času a uspokojení zájmů svých členů, ale také mnoho akcí pro zájemce z řad nejširší veřejnosti. K nejznámějším se řadí dálkové a turistické pochody, z nichž některé mají již více než třicetiletou tradici. Pro všechny bez rozdílu, ať jsou organizovanými turisty, nebo ne, jsou určeny také další akce - Vítání jara (Zahájení jarních km), Pohádkový les, Rej malých čarodějnic pod rozhlednou Hýlačka či další akce pro malé i velké.

Členové oblasti volí ze svých řad zástupce do krajského výboru KČT a doporučují aktivní cvičitele k práci do komisí (sekcí) ústředí Klubu českých turistů v Praze. Vybraní členové spolupracují také na vydávání turistických map 1 : 50000 v edici KČT.

Členové se mohou při své činnosti zapojit do jednotlivých forem výkonnostní turistiky, plnit podmínky různých oblastních a tématických turistických odznaků v ČR i v zahraničí. Toto jsou jenom některé možnosti které turisté v KČT mají. Nesmíme zapomenout ani na podporu turistické činnosti formou slev při cestování a ubytování, turistickou kartu Eurobeds umožňující získat slevy v některých obchodech, na vstupném do některých hradů, zámků a dalších památkových objektů.

K nejdůležitějším činnostem KČT patří značení pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras. Seznamte se s pravidly bezpečnosti na turistických značených trasách.

Značkaři našeho kraje udržují a obnovují 5272.7 km pěších a 106 km lyžařských turistických značených tras vyznačených na území Jihočeského kraje, na kterých je umístěno 8856 směrovek a tabulek a 175 nástěnných turistických map. To znamená, že ročně musí projít a obnovit alespoň třetinu z nich, čemuž 198 značkařů věnuje kolem 8000 hodin ročně. V roce 2010 ovšem musely být práce v rozsahu cca 800 h odloženy, jelikož znížená dotace od Jihočeského kraje neumožnila realizovat zamýšlenou aktualizaci a kontrolu sítě tras spojenou zajištěním jejich schůdnosti a vybavenosti informačním systémem v původně předpokládaném rozsahu.

Síť cyklotas nyní nabízí v rámci kraje 4434 km značených cyklotras, tedy nejvíce v celé ČR. KČT se však nyní stará jen o pásové cyklotrasy na Šumavě v délce 282,5 km, doznačení ostatních cyklotras zajišťuje Nadace jihočeských cyklostezek.

V roce 2005 se v našem kraji začala za podpory Krajského úřadu rozvíjet i hipoturistika. Byla vydána mapa se zákresem stájí, připravuje se vydání mapy hipostezek a projednávají se možnosti zřízení odpočinkových míst na těchto stezkách sloužících k odpočinku, napojení a nasycení koní i jezdců. Již bylo vyznačeno 600 km hipotras.

Obrovský kus práce odvedli naši značkaři po srpnových povodních roku 2002, které zničily mnoho mostů, lávek a turistických cest, v důsledku čehož bylo mnoho turistických značených tras v Jihočeském kraji zcela neprůchodných. Mezi jinými bylo nutno opravit a zprůchodnit údolí Lužnice mezi Táborem a Týnem nad Vltavou, vybudovat 11 přechodů přes Židovu strouhu u Bechyně, 4 nové lávky na Třeboňsku, most před Blanici pod hradem Hus na Prachaticku, most přes Lomnici na Písecku, navézt kamenný násep pod skálu na Dívčím kameni a realizovat řadu dalších drobnějších staveb a úprav.

V roce 2014 jsme se zapojili do programu
JCA.gif, 5,0 kB JCHusitske2015.gif, 8,7 kB
a do projektu Českého olympijského výboru Česko sportuje.

Korespondence

Pro papírovou korespondenci (snail mail) používejte adresu, která je zároveň sídlem sekretariátu KČT oblast Jihočeský kraj, jehož úřední hodiny jsou první pondělí v měsíci od 13:45 do 15:45 hodin:

KČT oblast Jihočeský kraj
Skuherského 1478/14
370 04  České Budějovice

Telefonický kontakt: Telefon736 754 586, e-mail : KČT oblast Jihočeský kraj - paní Jana Šafáriková.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS